1.    WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking KANTOOR PAUWELS-MAES, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Markt 32, met ondernemingsnummer BTW BE0429.001.603, FSMA nummer 014510 A-cB, en als contactpersoon de heer * (*@kantoorpauwels.be)

“Kantoor Pauwels-Maes” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “Kantoor Pauwels-Maes” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2.    WELKE GEGEVENS?

VIA ONZE WEBSITE:

Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier.

Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam – familienaam), e-mailadres, adres en telefoonnummer in te vullen, samen met het bericht naar ons.

IN HET KADER VAN ONZE AANGEBODEN DIENSTEN:

In het kader van onze aangeboden diensten verwerkt “Kantoor Pauwels-Maes” gegevens in het kader van advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op  het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

“Kantoor Pauwels-Maes” verzamelt en verwerkt  gegevens die u ons naar aanleiding van contact met “Kantoor Pauwels-Maes” meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft  ook  alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (in het kader van een brandverzekering), uw wagen (autoverzekering), uw familiale toestand, uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen), uw gerechtelijke gegevens (bij een rechtsbijstandverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet.

De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.


3.    WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren, te weten het aanvaarden, beheren en sluiten van verzekeringscontracten en de promotie va andere producten en diensten van ons kantoor. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan enerzijds de verzekeringsmaatschappijen met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit en anderzijds met overige verwerkers, die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze taken, zoals onze IT-partner, softwaretoepassingen, en boekhouder.

Naar bestaande klanten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief verstuurd worden. Naar prospecten toe zal uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Op iedere nieuwsbrief zal een opt-out voorzien zijn.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, niet-verwerkers.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “Kantoor Pauwels-Maes” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “Kantoor Pauwels-Maes” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “Kantoor Pauwels-Maes” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “Kantoor Pauwels-Maes” en de gebruiker.

4.    VEILIGHEIDSMAATREGELEN

“Kantoor Pauwels-Maes” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “Kantoor Pauwels-Maes” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5.    RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Kantoor Pauwels-Maes” met uw persoonsgegevens maken.

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Kantoor Pauwels-Maes”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Kantoor Pauwels-Maes” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Kantoor Pauwels-Maes” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Kantoor Pauwels-Maes” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar **@kantoorpauwels.be, per post naar 8820 Torhout, Markt 32 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.6 Automatische beslissingen en profiling
   
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Kantoor Pauwels-Maes” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6.    HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Kantoor Pauwels-Maes” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

7.    WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 21/06/2018

NIEUWS

Zakenkantoor Pauwels-Maes en Q&O Verzekeringen bundelen de krachten

lees meer

KLANTEN

"Geen boeket is groot genoeg om mijn appreciatie uit te drukken!"

Ontdek meer tevreden klanten

lees meer

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Een job in de verzekeringssector?

lees meer